Översättarstöd

Stödet ska gå till svensk översättning av litterära verk (prosa, poesi, essä, dramatik, fakta, barn- och ungdomsböcker etc.) och söks av bokförlag tillsammans med författare. Syftet är att ge ökade möjligheter till synlighet för författare med annat modersmål än svenska och att öka förlagens ekonomiska möjligheter att satsa på dem.

Provöversättningsstöd

Utöver översättarstödet går det även att söka provöversättningsstöd. Syftet med provöversättningarna är att göra det lättare för författare att presentera sitt verk för potentiella förlag och därmed underlätta ansökan om översättarstöd för hela verket.

Vem kan söka?

För båda stödformerna gäller att författaren ska vara skriven i Västra Götaland.  Provöversättningsstödet och översättarstödet administreras av Författarcentrum Väst.

Ansökningstider

1 augusti – 20 oktober 2021