Översättarstöd

Hur fungerar översättarstödet?
Översättarstödet avser översättning till svenska av manus/böcker (prosa, poesi, essä, dramatik, fakta, barn- och ungdomsböcker etc.) skrivna av författare/publicister på annat språk än svenska dock inte engelska, danska eller norska. Det går även att söka för publicering av e-bok. Stödet söks av bokförlag tillsammans med författare och ska gå till översättningsarbetet och inte till övriga kostnader vid bokproduktion. Författaren ska vara skriven i Västra Götaland. Samtliga parter (författare, översättaren och förlaget) ska vara skrivna i Sverige. Skribent som beviljats medel förbinder sig att medverka vid minst ett offentligt evenemang/presentation utan ytterligare ersättning än eventuella omkostnader.

Vem kan söka?
Stödet söks av bokförlag (registrerat bokförlag med dokumenterad utgivning) tillsammans med författare. Författaren ska vara skriven i Västra Götaland.

Vad ska ansökan bestå av?

  • En kort presentation av verket (inkl. originalmanusets omfattning), motiv för utgivning samt en provöversättning på minst 10 A4­sidor.
  • Översättarens meriter i kort sammanfattning.
  • Författarens meriter i kort sammanfattning.
  • En kort presentation av förlaget och dess tidigare utgivning.
  • En budget inkl. angivande av sökt belopp. Budgeten ska vara baserad på Sveriges författarförbunds rekommendationer för minimiarvoden och ta hänsyn till verkets omfattning.
  • Kopia av undertecknat kontrakt mellan förlaget och författaren.
  • Kopia av undertecknat kontrakt mellan förlaget och översättaren.

Skicka din ansökan till: oversattarstod@forfattarcentrum.se

När kan jag söka?
Ansökningsperioden för 2023 är ännu inte fastställd.

Vem tar beslut?
Beslut om att bevilja stöd grundas på en bedömning av en sakkunnig och oberoende jury bestående av tre ledamöter. 

När kommer besked?
Beslut sker en gång per år. Beslut om beviljade ansökningar meddelas senast under december månad.

När redovisas medlen?
Verket ska publiceras senast två år efter beslut om medel.

Hur redovisas medlen?
Beviljade medel anses redovisade när Författarcentrum Väst mottagit tre exemplar av det publicerade verket.

Har du ytterligare frågor?
Gå vidare till vår vägledning med fler frågor och svar eller kontakta oss på oversattarstod@forfattarcentrum.se