Översättarstöd

Översättarstödet är unikt för Västra Götalandsregionen. Stödet avser kvalificerad översättning till svenska av textmanus eller böcker (prosa, poesi, essä, kritik, reportage, dramatik, fakta, barn- och ungdomsböcker etc.) skrivna av författare/skribenter bosatta i Västra Götaland. Det gäller texter skrivna på annat språk än svenska – dock inte engelska. Författare/skribent och förlag/tidning/tidskrift ansöker tillsammans. Syftet med stödet är att berika den svenskspråkiga litteraturen genom att ge ökade möjligheter till författare och skribenter med annat modersmål än svenska att bli översatta, och att underlätta förlagens, tidningars och tidskrifters ekonomiska möjligheter att satsa på översättning till svenska. Till skillnad från författaren/skribenter behöver förlag/tidning/tidskrift och översättare inte vara baserade i Västra Götalandsregionen. Stödet kan inte sökas av hybridförlag där hela eller delar av bokprojektet finansieras av översättaren och/eller författaren själv/a.

Provöversättningsstöd

Utöver översättarstödet går det även att söka provöversättningsstöd. Syftet med provöversättningarna är att göra det lättare för författare att presentera sitt verk för potentiella förlag/tidningar/tidskrifter och därmed underlätta ansökan om översättarstöd för hela verket/texten.

Vem kan söka?

För båda stödformerna gäller att författaren/skribenten ska vara skriven i Västra Götaland.  Provöversättningsstödet och översättarstödet administreras av Författarcentrum Väst. Ansökningarna bedöms av en extern jury (översättarstödet) och av externa sakkunniga (provöversättningsstödet).

Ansökningstider

Ansökningsperioden för 2024 är 1 september – 31 oktober.